مأموریت

Written by Super User on . Posted in Uncategorised

آموزش بخش های مختلف جامعه در حوزه مدیریت و افزایش توان رهبری و راهبری سازمان های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و ... در راستای بهره برداری از حداکثر ظرفیت موجود در کشور